Търгове / конкурси общинска собственост

Име  *Връзка* 

Публикувано на 22.01.2024

Заповед №13/18.01.2024 за продажба на движима вещ ОС - Автобус

 

Заповед №РД-39/15.02.2024г. с обявания на първо място участник в търга с тайно наддаване за продажба на движима вещ (автобус)-частна общинска собственост

Изтегли

 

Изтегли

Публикувано на 17.11.2023

Заповед № РД 260/15.11.2023г. за  откриване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движим имоти -  общинска собственост. 

 Публикувано на 11.12.2023

Заповед №РД-276/11.12.2023г. с удължаване срока за подаване на оферти за търга с тайно наддаване за продажба на движима вещ- общинска собственост

 

Изтегли

 

 Заповед №РД-276/11.12.2023г.

Публикувано на 26.09.2023

Заповед № РД 216/25.09.2023г. за  откриване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост и  тръжната документация 

Публикувано на 25.10.2023

Заповед №РД-236/19.10.2023г. с обявения на първо място участник в търга с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост 

Заповед и Документация

 

 

Заповед №РД-236

Публикувано на 29.08.2023

Заповед № РД 189/24.08.2023г. за  откриване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост и  тръжната документация 

Заповед и Документация

Публикувано на 27.04.2023

 Заповед № РД 109/26.04.2023г. и  тръжната документация  за  откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 3 помещения от недвижим имот частна общинска собственост.

Заповед №РД-135/25.05.2023г. с обявения на първо място участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-частна общинска собственост

 Заповед и Документация

 

Заповед

Публикувано на 21.03.2023

 Заповед № РД 71/21.03.2023г. и  тръжната документация  за  откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот /Спортен комплекс/ - публична общинска собственост

Заповед с обявения на първо място участник в търга за отдаване под на наем на недвижим имот публична общинска собственост (Спортен комплекс) с.Мирково - публикувана на 13.04.2023

 

 

Заповед и Документация

 

Заповед класиране

Публикувано на 21.11.2022

 

Заповед № РД 263/21.11.2022г. за  откриване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост и  тръжната документация 

Заповед РД-278/09.12.2022г. с обявения на първо място участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна
общинска собственост.

 

Заповед и Документация

 

Заповед РД-278/09.12.2022г

Публикувано на 29.09.2022

 

Заповед и документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ниви - с.Буново 

 

Заповед №244 - класиране

 

 

 

Заповед и документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ниви - с.Бенковски

 

Заповед №243 - класиране

 

  Заповед и Документация

 

 Заповед №244

 

 

 Заповед и Документация

 

Заповед №243

Публикувано на 29.06.2022

Заповед и документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

 

Заповед РД 170/27.07.2022 с обявения на първо място участник в търга за продажба на ПИ 

Заповед и Документация

 

Заповед РД 170/27.07.2022

Публикувано на 30.03.2022 

Заповед с обявения на първо място участник в търга за отдаване под на наем на ниви в Мирково

Публикувано на 09.03.2022

Заповед № РД51/07.03.2022г. за  откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост и тръжната документация  

Заповед №65/30.03.2022

 

Заповед и Документация

Публикувано на 01.04.2022

Заповед с обявения на първо място участник в търга с тайно наддаване за продажба на недвижими имот - частна общинска собственост

Публикувано на 09.03.2022 

Заповед № РД52/07.03.2022г. за  откриване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имот - частна общинска собственост и  тръжната документация  

Заповед №68/31.03.2022

 

Заповед и Документация

Публикувано на 15.12.2021 

Заповед № 314/15.12.2021г. за  прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

Публикувано на 29.11.2021

Заповед № 302/26.11.2021г. за  откриване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост и  тръжната документация 

Заповед № 314

 

Заповед и Документация

 

Публикувано на 04.01.2022

 

Заповед с обявения на първо място участник в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост 

 

Публикувано на 29.11.2021

Заповед № 302/26.11.2021г. за  откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост и тръжната документация 

Заповед

 

 

 

 

Заповед и Документация

Публикувано на 18.06.2021

Заповед № 144/18.06.2021г. за откриване на търг за продажба на земеделски земи и тръжната документация към нея.

Заповед и Документация

Публикувано на 18.06.2021

Заповед № 145/18.06.2021г. за откриване на търг за отдаване под наем на земеделски земи и тръжната документация 

Заповед и Документация

Публикувано на 18.12.2020

Заповед и тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ общинска собственост

Заповед и Документация

Публикувано на 24.11.2020

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена заповед №290/23.11.2020 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост - представляващ помещение, находящо се на Кооперативния пазар в с.Мирково.

Заповед и Документация

Публикувано на 11.09.2020

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена заповед №239/10.09.2020 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост и находящото се в него оборудване.

Документация

 

Акт за ОС

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена заповед № 205/ 28.07.2020 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ, общинска собственост, представляващ товарен автомобил, с регистрационен номер: СО7895АХ, вид гориво: дизел, обем на двигателя:1870см., марка: РЕНО, модел: КАНГО, дата на регистрация: 11.11.1998 год.

Документация

 

Образци

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена заповед №186/ 16.07.2020 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, Представляващ приемно помещение, склад и сервизни помещения, находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 48324.200.655 в с. Мирково, с площ 24 кв.м. и находящото се в него оборудване.

Документация

 

Образци

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена заповед №138/21.05.2020 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, представлявящ магазин находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 67636.316.31.1, в с. Смолско с площ от 90 кв.м. и находящото се в него оборудване. -публикувано на 21.05.2020 година

Документация

 

Образци

 

АОС и Скица

Община Мирково обявява на всички заинтередовани, че е издадена Заповед №199/12.08.2019г. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 52 бр. поземлени имоти-частна общинска собственост -публикувано на 12.08.2019 година

 изтегли

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 86 / 08.04.2015 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ апартамент на третия етаж в здравната служба с. Мирково, находящ се в УПИ VIII-Здравен дом, кв.55 по плана на с. Мирково, с площ от 45,00 кв.м., заедно с находящото се в него обзавеждане

 изтегли

 изтегли

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 85 / 08.04.2015 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 1 (един) бр. павилион, находящ се в УПИ ХІІІ-546-за Кооперативен пазар, кв.42 по плана на с.Мирково, с площ от 9,00 кв.м., заедно с находящото се в него оборудване

 изтегли

 изтегли

ОБЯВЛЕНИЕ Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 05/ 08.01.2015 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 изтегли

 

ОБЯВЛЕНИЕ Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 06/ 08.01.2015 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване  изтегли
Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени  имоти – частна общинска собственост (26.11.2014)  изтегли
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.