Наредби

Наредби

Връзка
 • Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг на Община Мирково
 • Приета с Решение № 235 по Протокол № 16/28.01.2021 г.   
 изтегли
 • Наредба за търговската дейност на територията на Oбщина Мирково
 • Приета с Решение № 236 по Протокол № 16/28.01.2021 г.
 изтегли
 • Наредба за упражняване правата на Община Мирково върху общинската част от капитала на търговски дружества на Община Мирково
 • Приета с Решение № 237 по Протокол № 16/28.01.2021 г. 
 изтегли
 • Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Мирково.
 • Приета с Решение № 82 по Протокол № 5/27.02.2020 г.
 изтегли
 • Наредба за реда и  условията за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Мирково.
 • Приета с Решение № 135 по Протокол № 9/25.06.2020 г. 
 изтегли
 • Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти.
 изтегли
 • Наредба за символиката на Община Мирково.
 изтегли
 • Наредба за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговски дружества.
 изтегли
 • Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в Община Мирково.
 изтегли
 • Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 изтегли
 • Наредба за управление на горските територии на Община Мирково. 
 изтегли
 • Наредба за определяне видът, отличителните знаци, условията и редът за получаване и сроковете за износване на униформено представително и униформено теренно облекло от служителите от общинско звено „Гора“.
 изтегли
 • Наредба за отпускане и изплащане на еднократна парична помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца от Община Мирково.
 изтегли
 • Наредба за подпомагане с безвъзмездни финансови или материални помощи нуждаещите се граждани, жители на община Мирково, както и на юридически лица с нестопанска цел от бюджета на Община Мирково.
 изтегли
 • Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или част от тях от Община Мирково. 
 изтегли
 • Наредба за опазване обществения ред в Община Мирково.
 изтегли
 • Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг.
 изтегли
 • Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община Мирково.
 изтегли
 • Наредба за реда за охрана и опазване на селскостопанското имущество в Община Мирково.
 изтегли
 • Наредба за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд.
 изтегли
 • Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково.
 изтегли
 • Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинска детска градина на територията на Община Мирково.
 изтегли
 • Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Мирково.
 изтегли
 • Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мирково.
 изтегли
 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мирково.
 • приета с Решение № 496/28.07.2022г. от Потокол №34
 изтегли
 • Наредба за организацията на движението на територията на Община Мирково.
 изтегли
 •  Наредба за управление на общинските пътища. 
 • Приета с Решение №507 по Протокол №40/28.02.2019г.  
 изтегли
 • Наредба за реда и условията за гледане на животни и птици на територията на Община Мирково.
 изтегли
 • Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в Община Мирково.
 • Приета с Решение № 286 по Протокол № 20/21.05.2021 г.
 изтегли
 • Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мирково и реда за издаване на сертификати за инвестиция клас В.
 изтегли
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.