Справка за върнати и оспорени решения на общински съвет Мирково за мандат 2019-2023 г.

ПРОТОКОЛ №

ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ

ОСПОРЕНО РЕШЕНИЕ

ПРЕДМЕТ НА РЕШЕНИЕТО

ЗАБЕЛЕЖКА

1.

Протокол № 16 от 28.01.2021 г.

Решение №233

не

Реализация на инвестиционно намерение за „Отдих, чешма и озеленяване“ Община Мирково и необходимост от изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 48324.200.1392 на основание чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.

Решението е върнато за ново обсъждане в ОбС Мирково с Заповед № ВР-5/12.02.2021 г. на областния управител на Софийска област.

2.

Протокол № 16 от 28.01.2021 г.

Решение №234

не

Реализация на инвестиционно намерение за „Отдих, чешма и озеленяване“ Община Мирково и необходимост от изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 48324.200.1383 на основание чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.

Решението е върнато за ново обсъждане в ОбС Мирково с Заповед № ВР-5/12.02.2021 г. на областния управител на Софийска област.

3.

Протокол № 22 от 28.07.2021 г.

Решение №320

не

Откриване на клуб на пенсионерите и инвалидите в с. Буново

Решението е върнато за ново обсъждане в ОбС Мирково с Заповед № ВР-18/12.08.2021 г. на областния управител на Софийска област.

Препис от влязло в сила съдебно решение, постановено по адм. дело №873/2020 г. - публикувано на 09.02.2021

Препис от влязло в сила съдебно решение, постановено по адм. дело №1435/2019г. - публикувано на 13.02.2020

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.